Algemene informatie
Adres
Aanvraagformulier
Model convenant
Ouderschapsplan
Tarieven
Voorwaarden
Werkwijze
Contact
Links
Alimentatierekenen
Nieuws
Contactformulier
Telefoonadvies

De hoogte van alimentatie is vanzelfsprekend afhankelijk van de omstandigheden van een bepaald moment.
Toch zijn er maar weinig mensen die bij gewijzigde omstandigheden stil staan bij de mogelijkheid om een nieuwe berekening te laten maken, die recht doet aan die verandering(en).

Daardoor komt het regelmatig voor dat er veel te lang te veel alimentatie wordt betaald of juist andersom.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

- het inkomen wijzigt (bijvoorbeeld naar beneden door werkloosheid of naar boven door promotie),
- de gezinssituatie verandert (een nieuw gezin wordt gesticht of kinderen gaan het huis uit),
- schulden, waarmee eerder rekening was gehouden, vallen weg (of zijn ontstaan zonder verwijtbaar gedrag),
- de alimentatiegerechtigde is gaan samenwonen,
- de alimentatiegerechtigde is (méér) gaan werken, waardoor haar behoeftigheid is afgenomen,
- kinderen waarvoor alimentatie betaald wordt, zijn gaan werken of zijn anderszins niet behoeftig meer.

Indien U meent dat een dergelijk scenario op uw situatie van toepassing is, dan kunt U een (her)berekening laten maken. Het zou dan wel eens zo kunnen zijn, dat dan blijkt dat de huidige alimentatiehoogte niet meer in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven. In dat geval is aanpassing mogelijk.

Desgewenst kunt U ons kantoor benaderen om dit voor U te bekijken.
Mocht berekening tot het advies leiden dat wijziging voor de hand liggend is, dan zal óf in overleg met de wederpartij tot alimentatieaanpassing worden gekomen óf (indien daaraan door de wederpartij geen medewerking wordt verleend) geadviseerd worden over te gaan tot indiening van een verzoek bij de Rechtbank, die dan een beslissing zal nemen over de nieuwe situatie.

Wij voeren een berekening voor U uit tegen een tarief van € 85,--, exclusief omzetbelasting.
Mocht uit die berekening blijken dat aanpassing tot de mogelijkheden behoort, dan zal in overleg met U een plan worden uitgezet om de alimentatie gewijzigd te krijgen. Omdat iedere situatie anders is, zal met U een tarief worden overeengekomen, dat recht doet aan de uit te voeren werkzaamheden en de consequenties van een mogelijke aanpassing.

VAN DEN HOEK | jfjvandenhoek@planet.nl